5פי2 בחורה – צוות המהלך

חברי ועדת ההיגוי וצוות התכנית של 5פי2 בעיר חורה