TOP15 ממחקר לפעולה – עקרונות מיטביים לשילוביות המגזר העסקי בקידום חינוך ב – STEM

את המחקר ביצעה חברת המחקר ERI, עבור יוזמת TOP15. ומטרתו, מיפוי מודלים למעורבות מגזר עסקי במערכות חינוך בעולם. המחקר התמקד במיפוי Best Practices מהעולם של שילוביות – שיתוף פעולה בין גופי מגזר עסקי למערכת החינוך שמטרותיה הן: הבניית מיומנויות למצוינות … Continued