קבוצת עבודה לגיבוש יעדי ומדדי היוזמה במשימה החדשה

חומרי קריאה ותוכן המפגשים של קבוצת העבודה במהלך שנת 2020